Spracovanie osobných údajov

Účastník vypĺňajúci objednávku týmto dáva podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov na účel zasielania informácií o akciách organizovaných Novým Priestorom, o.z. (ako sú semináre, kurzy).

Súhlas dáva prevádzkovateľovi Nový Priestor, o.z. so sídlom na Májkova 3, 81107 Bratislava, IČO 42258693. Požadované osobné údaje sa posielajú mimo Slovenskej republiky (prevádzkovateľ Nový Priestor o.z. používa aplikáciu MailChimp so sídlom v USA). Súhlas zanikne, ak sa po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu účastník nezúčastní žiadnej vyššie uvedenej aktivity organizovanej prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Účastník vypĺňajúci objednávku týmto dáva súhlas s vyhotovovaním fotografického a filmového materiálu počas workshopov, kurzov, a iných aktivít. Taktiež dáva súhlas so spracovaním týchto snímok, záberov na propagačné účely o.z. Nový Priestor.  Súhlas je možné odvolať pred zahájením fotografovania a natáčania.