Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode novypriestor.com umiestnenom na adrese www.novypriestor.com . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového portálu novypriestor.com je
Meno: Nový Priestor – občianske združenie, v zastúpení Kataríny Brestovanskej, Kataríny Zjavkovej
Miesto sídla: Tománkova 2A, 841 05 Bratislava
IČO: 42258693
DIČ: 2023651630
Nie je platiteľ DPH
Združenie je zapísané v registri Ministerstva vnútra SR
Číslo zložky: VVS/1-900/90-38751
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2300833767/8330
IBAN: SK8283300000002300833767
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami novypriestor.com zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa,

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami novypriestor.com zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu službu/výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky označené ako „Potvrdenie prijatia objednávky“. V prípade technických problémov s webom sa berie do úvahy aj akceptovanie objednávky kupujúceho emailom.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru/služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

5. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.
1. do 20 dní pred zahájením kurzu/predstavenia je spotrebiteľovi vrátených 50% zaplatenej čiastky
2. do 10 dní dní pred zahájením kurzu/predstavenia nie je spotrebiteľovi vrátená platba, môže si však spotrebiteľ nájsť náhradníka za kúpenú službu, pričom je spotrebiteľ povinný zmenu nahlásiť na info@novypriestor.com

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou vo forme emailu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané podľa podmienok v bode 5, podbod 1/, 2/, 3/. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platbu, ktorú od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.1. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavili jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese info@novypriestor.com.

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode novypriestor.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

bankovým prevodom – platbou bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho. Informácie o bankovom účte predávajúceho potrebné k uhradeniu kúpnej ceny sú zasielané kupujúcemu e-mailom spolu s potvrdením o prijatí objednávky.

platobnou kartou – kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu platobnou kartou skrz platobnú bránu spoločnosti Besteron. Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska.

7. Dodacie podmienky

Pri platbe bankovým prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom prijatia platby za objednávku. Pri platbe platobnou kartou online začína dodacia lehota plynúť dňom potvrdenia prijatia objednávky zo strany predavajúceho.

8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú za žiadnych okolností inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s dodaním či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.1. Spracovanie osobných údajov

Účastník vypĺňajúci objednávku týmto dáva podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov na účel zasielania informácií o akciách organizovaných Novým Priestorom, o.z. (ako sú semináre, kurzy).

Súhlas dáva prevádzkovateľovi Nový Priestor, o.z. so sídlom na Májkova 3, 81107 Bratislava, IČO 42258693. Požadované osobné údaje sa posielajú mimo Slovenskej republiky (prevádzkovateľ Nový Priestor o.z. používa aplikáciu MailChimp so sídlom v USA). Súhlas zanikne, ak sa po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu účastník nezúčastní žiadnej vyššie uvedenej aktivity organizovanej prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Účastník vypĺňajúci objednávku týmto dáva súhlas s vyhotovovaním fotografického a filmového materiálu počas workshopov, kurzov, a iných aktivít. Taktiež dáva súhlas so spracovaním týchto snímok, záberov na propagačné účely o.z. Nový Priestor. Súhlas je možné odvolať pred zahájením fotografovania a natáčania.